فرآیند کاری مدرسین

فرآیند کاری مدرسین

فرایند کاری مدرسین در طرح پردازان ، ثبت: دوره، درس، تکلیف، آزمون
آموزش مجازی و آموزش آنلاین نرم افزار های مهندسی

www.tarhpardazan.com
info@tarhpardazan.com
insta  @tarh.pardazan
02128422180

ویدیو اول: مراجل انجام کار مدرس در وبسایت طرح پردازان

ویدیو دوم: نحوه کار با نرم افزار ادوبی کانکت ویژه مدرسین